Niklowanie chemiczne

Niklowanie chemiczne - zasadnicze typy kąpieli w technologii niklowania chemicznego

Niklowanie chemiczne stanowi niezmiernie ważne uzupełnienie niklowania galwanicznego. Rolę taką pełni przede wszystkim w odniesieniu do powłok technicznych, a także antykorozyjnych. Istotne jest także wówczas, gdy niklowanie elektrolityczne nie przynosi spodziewanych efektów.

Chemiczne warstwy niklowe mogą być osadzone w procesie wymiany katalitycznej praz kontaktowej. Jednakże tylko technika katalityczna wykorzystywana jest w procedurze przemysłowej. W określonym działaniu na powierzchni katalizatora dochodzi do zmniejszania jonów niklowych wodorem w kąpielach mających związki redukujące. W określonej kwestii bardzo ważne jest to, aby katalizatorem był metal pokrywany oraz osadzany.

Dzięki temu uzyskujemy osadzanie powłok o pożądanej grubości. Wymienia się dwa rodzaje kąpieli do procesu niklowania chemicznego, a mianowicie alkaliczne oraz kwaśne. Zasadniczymi elementami występującymi w chemicznych kąpielach niklowych są sole niklowe, a także reduktor (podfosforyn sodowy). Co więcej, wymienia się również tutaj składniki o charakterze kompleksującym oraz buforującym.

Ważnym aspektem są też inhibitory pełniące rolę zapobiegania rozpadowi kąpieli oraz ochrony przed nagłą zmianą pH.

Niklowanie chemiczne - zasadnicze typy kąpieli w technologii niklowania chemicznego

W procesie rozwoju niklowania chemicznego wymienia się trzy typy kąpieli. Pierwsza to kąpiel charakteryzująca się ograniczoną trwałością, a ponadto niewielką szybkością osadzania warstwy. W chwili, gdy dochodzi do spadku zawartości niklu do 50% jej użytkowanie jest nieopłacalne. Przyczynia się to do zwiększenia kosztów neutralizacji ścieków. Wymienia się także kąpiel katalityczną określaną jako Kanigen. Powodują one osadzanie warstw z satysfakcjonującą szybkością, które mogą być kilkakrotnie regenerowane.

Ze względu na niezwykłą trwałość, określone kąpiele są przestronnie wykorzystywane w przemyśle. Trzeci rodzaj to kąpiele katalityczne, które mogą być uzupełniane w temperaturze pracy. Przez wykorzystanie kombinacji dwóch różnych elementów o charakterze kompleksującym możliwe staje się zmniejszenie temperatury pracy do 85oC. Określone cechy kąpieli przy równoczesności uproszczenia procesu technologicznego przekładają się na coraz szersze wykorzystanie przemysłowe.

Cechy warstw niklu chemicznego

Warstwy niklu chemicznego wyróżniają się taką samą grubością na każdej powierzchni pokrywanego artykułu. Warstwy mają od 7 do 15% fosforu oraz zaraz po nałożeniu przedstawiają strukturę o charakterze bezpostaciowym. Po obróbce cieplnej ulega ona zmianie z asygnacją fosforku niklu.

Pociąga ona także za sobą zwiększenie odporności oraz twardości w procesie zużywania.

Biorąc pod uwagę czas oraz temperaturę obróbki cieplnej dochodzi do powstania warstw z twardością równą powłoce chromu technicznego. Właściwością chemicznych warstw niklowych jest niezwykle duża odporność na korozję. Są one odporne na aktywność kwasów organicznych, estrów, aldehydów oraz alkoholi. Co więcej, wyróżniają się dużą odpornością na działanie wody morskiej, a także destylowanej.

Wysoka antykorozyjność wynika z niewielkiej porowatości powłok, które osadzone są w kwaśniej kąpieli. Warstw niklu chemicznego nie powinno się wykorzystywać na produkty narażone na aktywność roztworów soli amonowych oraz kwasu octowego i azotowego.

Udostępnij